Statut internatu

 Statut Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu

 

Zmiany:

Uchwała RP 1/2010

§9 ust.5 dodany, §17 ust.3 i4 – uchylone

Uchwała RP 1/2013

§10 ust.6 – dodane, § 12 ust. - 2 uchylone, 2a - dodane, §18 ust 5 – uchylone, 5a – dodane, 7- uchylone, 7a – dodane, 8 – dodane.

Uchwała RP 1/4//2016

§10 ust.6 pkt 1 -uchylony, 1a – dodane, 2 – uchylone, 2a – dodane,3 uchylone, 4 – dodane, §20 – dodane

Uchwała RP 12/06/2017

§2 ust.1 pkt 7 – dodane, §2 ust. 3,4,5 – dodane, §4 ust 1 pkt 1-12 – dodane, §4 ust.3 –dodane, § 5 ust.4-9 – dodane, §7 ust. 3a- dodane, § 10 ust.1 – uchylone, ust.1a – dodane, ust.2 – uchylone, ust.2a – dodane, ust.3 – uchylone, ust.3a – dodane, ust.3b- dodane, ust. 4 pkt 6 dodane, ust. 5a,b,c,d – dodane, § 11 ust. 2 pkt 5-20 –dodane, ust. 3a, 4, 5, 6,7,8, - dodane, § 12 ust 1a,1b – dodane, 2a uchylony, § 13 ust 1 pkt 8 – dodane, ust 2,3 dodano, rozdział V ust. 1 – uchylony, ust. 1a -12 – dodane, § 17 – uchylone, § 18 ust. 2, 2a – uchylone, ust. 2b – dodane, ust. 3 – uchylone, ust. 4 – uchylone, ust. 4a – dodane, ust. 5a – uchylone, ust. 5b – uchylone, ust. 5c – dodane, ust. 6 – uchylone, ust 7a, 7b, 8 – uchylony, § 19 ust.1 uchylony, §24 ust. 1a – dodane

Uchwała R.P.24/11/2017

§ 1 ust. 4 uchylone, § 1 ust. 4a dodane, § 12 ust. 4 dodane

 

 

 

Podstawa prawna

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zmianami);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) dodać
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) dodać
 • Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 191 ze zmianami);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466); - usunąć
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

(Dz. U. z dnia 13 listopada 2015 r.)

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);0

 

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zmianami);

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2007 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców (Dz. U. z 2007 r. Nr 157 poz. 1101 ze zmianami);

 

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zmianami);

 

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz.124 ze zmianami);

 

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zmianami);

 

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 z z późn. zm.).

 

I. Postanowienia ogólne,

§1

1. Nazwa placówki brzmi: Internat Międzyszkolny w Starym Sączu, zwany dalej „Internatem".

2. Internat jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, zwanym dalej „wychowankami".

3. Siedzibą Internatu jest budynek położony w Starym Sączu przy ul. I. Daszyńskiego 19.

4. uchylone

4a Organem prowadzącym Internat jest Powiat Nowosądecki mający siedzibę w Nowym Sączu, przy ulicy Jagiellońskiej 33. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

5. Internat jest placówką publiczną koedukacyjną, funkcjonującą w okresie zajęć dydaktycznych, które odbywają się zgodnie z przepisami o organizacji roku szkolnego.

§2

 

l. Internat realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty zwanej dalej „Ustawą" i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1.) tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju młodzieży warunków wychowawczych, zdrowotnych i opiekuńczych, wspomagając wychowawczą rolę rodziców,

2.) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia, bezpiecznych i higienicznych warunków zakwaterowania, nauki i zajęć organizacyjnych przez internat,

3.) stwarzanie wychowankom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, w tym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

4.) wdrażanie do samodzielnego wykonywania prac porządkowo-gospodarczych,

5.) wyrabianie nawyku uprawiania sportu, przestrzegania higieny i dbałości o stan zdrowia,

6.) wyrabianie odpowiedzialności, samodzielności i samorządności

u wychowanków.

7.) Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb, w tym ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi przejawami patologii społecznej (Uchwała RP 12/06/2017)

2. Cele i zadania, o których mowa w ust. l realizowane są we współpracy:

z rodzicami /prawnymi opiekunami wychowanków, szkołami do których uczęszczają wychowankowie. Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Starym Sączu, stowarzyszeniami i organizacjami na zasadach określonych w art. 56 Ustawy.

3. Formy współpracy z rodzicami i szkołami (Uchwała RP 12/06/2017)

1.) Rodzice, opiekunowie prawni i nauczyciele – wychowawcy współpracują ze sobą w sprawach opieki i wychowania młodzieży.

2) Przewiduje się, między innymi następujące formy współpracy rodziców, opiekunów prawnych z nauczycielami – wychowawcami:

a) rozmowy indywidualne rodziców, opiekunów prawnych z nauczycielami – wychowawcami i Dyrektorem;

b) zebrania rodziców, opiekunów prawnych zwoływane przez Dyrektora;

c) kontakty telefoniczne, listowne, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej pomiędzy rodzicami, opiekunami prawnymi, a nauczycielami – wychowawcami i Dyrektorem;

d) inne formy współpracy grupowej lub indywidualnej wprowadzane w miarę potrzeb. (Uchwała RP 12/06/2017)

3.) Rodzice, opiekunowie prawni bez ograniczeń mogą odwiedzać swoje dzieci mieszkające w internacie. (Uchwała RP 12/06/2017)

4.) Rodzice, opiekunowie prawni wychowanków mają prawo do:

a) zapoznania się ze statutem internatu i innymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi jej funkcjonowanie;

b) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i postawy na terenie placówki;

c) przekazywania organom nadzorującym internat opinii na temat jej pracy. (Uchwała RP 12/06/2017)

5.) Internat współpracuje ze szkołami, do których uczęszcza młodzież poprzez:

a) konsultacje z dyrektorami szkół, wychowawcami klas i nauczycielami;

b) konsultacje z pedagogami szkolnymi. (Uchwała RP 12/06/2017)

II. Organy Internatu.

 

§3

1. Organami placówki są:

1.) Dyrektor Internatu,

2.) Rada Pedagogiczna internatu,

3.) Rada Internatu, jeżeli została powołana,

4.) Samorząd Wychowanków internatu

2. Każdy z wymienionych organów placówki ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji zgodnie ze swoimi kompetencjami określonymi Ustawą i opracowanymi regulaminami swojego działania.

 

§4

 1. Dyrektor Internatu kieruje placówką, reprezentuje ją na zewnątrz i odpowiada przed organem prowadzącym za sprawne funkcjonowanie, realizując obowiązki określone w art. 39 Ustawy

1) sprawuje nadzór pedagogiczny;

2) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju;

3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach swoich kompetencji stanowiących;

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym internatu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez internat;

6) decyduje w sprawie zatrudniania i zwalniania nauczycieli – wychowawców oraz innych pracowników internatu;

7) decyduje w sprawach przyznania nagród oraz wymierzania kar wychowawcom oraz innym pracownikom internatu;

8) występuje z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników internatu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

9) ustala zakresy czynności dla pracowników;

10) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, jeśli są niezgodne z prawem; o wstrzymaniu wykonania uchwały zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

11) skreśla z listy wychowanków ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej;

12) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wychowanka. (Uchwała RP 12/06/2017)

2. W wykonaniu swoich obowiązków Dyrektor Internatu współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem wychowanków.

3. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

§5

1. Rada Pedagogiczna Internatu jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania i opieki.

2. Radę Pedagogiczną stanowią pracownicy pedagogiczni Internatu.

3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustalonym przez siebie regulaminem, realizując zadania określone w art. 40 - 43 Ustawy.

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy opiekuńczo-wychowawczej internatu;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w internacie;
 3. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego;
 5. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

5. Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy internatu;
 2. projekt planu finansowego;
 3. wnioski Dyrektora o przyznanie wychowawcom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

d. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych i opiekuńczych. (Uchwała RP 12/06/2017)

6. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt i uchwala statut internatu albo jego zmiany. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane syntetycznie, komputerowo.

(Uchwała RP 12/06/2017)

 

§6

1. Rada Internatu stanowi reprezentację rodziców, nauczycieli -wychowawców oraz wychowanków.

2. Radę, o której mowa w ust. l, tworzy się zgodnie z art. 51 Ustawy.

3. Rada, o której mowa w ust. l, realizuje swoje zadania zgodnie z art. 50 Ustawy.

4. W przypadku, gdy nie została utworzona Rada Internatu, jej zadania wynikające z Ustawy wykonuje Rada Pedagogiczna Internatu.

§7

1. Samorząd wychowanków tworzą wszyscy wychowankowie Internatu.

2. Zasady wybierania i działania organów samorządu wychowanków określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

3. Samorząd wychowanków przedstawia wnioski i opinie innym organom internatu w sprawach określonych w art. 55 Ustawy.

3a. Prawa i obowiązki samorządu, są ściśle określone w Regulaminie Młodzieżowej Rady Internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

4. W placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczej i opiekuńczej placówki za zgodą dyrektora Internatu.

 

§8

1. Organy Internatu współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań statutowych placówki.

2. Współdziałanie koordynuje Dyrektor Internatu realizując uchwały i uzgodnienia poczynione przez poszczególne organy, o ile nie są one sprzeczne z przepisami oświatowymi, a w szczególności z Ustawą.

3. Spory zaistniałe pomiędzy organami Internatu rozstrzygane są przy współudziale mediatorów, którymi są odpowiednio:

1.) w sporze Dyrektor Internatu, a inny organ Internatu; komisja utworzona z przedstawicieli organów (po jednym przedstawicielu każdego organu wytypowanym przez przewodniczącego danego organu), w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu przez

komisję, strony zwracają się z pisemną prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego.

2.) W sporze pomiędzy radą pedagogiczną, a samorządem wychowanków; Dyrektor Internatu,

3.) W sporze pomiędzy radą pedagogiczną/nauczycielem -wychowawcą a rodzicami; Dyrektor Internatu, a w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora, strony zwracają się z pisemną prośbą o rozstrzygnięcie sporu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

4. Ustalenia mediatorów, o których mowa w ust. 3 są ostateczne.

5. Przy rozwiązywaniu sporów obowiązuje zasada wnikliwego zbadania źródła konfliktu, obiektywizmu w jego rozpatrywaniu. Każdy spór należy łagodzić, szukać rozwiązań kompromisowych.

 

 

III. Wychowankowie Internatu.

 

§9

 

1. Mieszkańcem internatu może być uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienny dojazd do szkoły jest utrudniony lub w szczególnych przypadkach materialnych, zdrowotnych lub wychowawczych uczeń mieszkający w Starym Sączu.

2. W miarę wolnych miejsc mieszkańcami internatu mogą być studenci wyższych uczelni i inne osoby, po uzyskaniu zgody Dyrektora Internatu i określeniu zasad pobytu w formie pisemnej umowy.

3. Uczeń skreślony z listy uczniów danej szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.

4. Wychowanek internatu podejrzany o popełnienie czynu zabronionego prawem zobowiązany jest pozostać w internacie do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.

5. Każdy mieszkaniec – wychowanek Internatu może uiścić we wrześniu kaucje w kwocie 50,00 zł. tj. za zniszczenia mienia Internatu Kwota ta jest uzupełniana każdego roku, zaś niewykorzystana kaucja przechodzi na rok następny, aż do ukończenia nauki w szkole. (uchwała RPIM 1/2010)

§10

 

1. uchylony (Uchwała RP 12/06/2017)

1a.Wychowanków do Internatu przyjmuje Dyrektor placówki na podstawie opinii komisji Kwalifikacyjnej ds. rekrutacji. (Uchwała RP 12/06/2017)

 1. uchylony (Uchwała RP 12/06/2017)

2a .Komisję Kwalifikacyjną ds. rekrutacji powołuje dyrektor (Uchwała RP 12/06/2017)

 1. uchylony (Uchwała RP 12/06/2017)

3a. Tryb pracy komisji określa regulamin komisji Kwalifikacyjnej ds. rekrutacji. (Uchwała RP 12/06/2017)

3b. W skład Komisji Kwalifikacyjnej ds. rekrutacji wchodzi:

 1. wychowawca upoważniony przez Dyrektora – jako przewodniczący,
 2. dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej. (Uchwała RP 12/06/2017)

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Internatu przysługuje:

1.) uczniom szkół ponadgimnazjamych i ponadpodstawowych ze Starego Sącza,

2.) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka lub rodzin zastępczych,

3.) dzieciom z rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

4.) dzieciom samotnych matek lub ojców,

5.) uczniom, którzy mieszkali w Internacie w ubiegłych latach.

6.) uczniom z zagranicy, pobierającym naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych a w razie wolnych miejsc w pozostałych szkołach (Uchwała RP 12/06/2017)

 

 1. Uczeń, który nie został przyjęty do Internatu, może zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.

5a. Do internatu mogą być przyjęci wychowankowie na zasadach pobytu warunkowego. (Uchwała RP 12/06/2017)

5b. W przypadku negatywnej opinii szkoły, policji, kuratora sądowego, lekarza, w uzasadnionych przypadkach uczeń może zostać nie przyjęty do internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

5c. Wychowankowie ubiegający się o przyjęcie do internatu zobowiązani są do złożenia wypełnionych wniosków wraz z zaświadczeniami’ Wnioski powinny być podpisane przez rodziców, opiekunów prawnych, lub w przypadku wychowanków pełnoletnich przez nich samych. (Uchwała RP 12/06/2017)

5d. Zasady pobytu w internacie określa Regulamin Internatu, opracowany i zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

6. Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w Internacie wnoszą opłaty za

1) Uchylony (RP 1/4/2016)

1a) Posiłki w stołówce Internatu – opłatę wnosi się do 10-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni w tym za czerwiec opłata do końca czerwca. (RP 1/4/2016)

2) Uchylony (RP 1/4/2016)

2a) Opłatę za zakwaterowanie w Internacie - wnosi się z góry, za I okres we wrześniu i za II okres w styczniu, maturzyści adekwatnie do 30. Kwietnia. (RP 1/4/2016)

3) uchylony (RP 1/4/2016)

4) organ prowadzący placówkę może zwolnic rodziców z całości lub części opłat o których mowa w pkt 1 i 2

a) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny

b) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych ( uchwała RP IM 1/2013)

 

§11

 

1. Wychowanek ma prawo:

1.) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Internacie zapewniających: higienę, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz poszanowanie jego godności,

2.) życzliwego i podmiotowego traktowania, korzystania z pomocy w nauce w formach określonych w regulaminie internatu,

3.) swobody wyrażania myśli i przekonań,

4.) rozwijania zainteresowań i zdolności,

5.) korzystania z pomieszczeń i wyposażenia internatu.

2. Wychowanek na obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie Internatu, a w szczególności:

1.) systematycznego uczęszczania do szkoły,

2.) przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole,

3.) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój,

4.) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w internacie i jego otoczeniu.

5.) zachowania się w sposób godny ucznia i wychowanka w każdej sytuacji,

6.) wykorzystywać jak najefektywniej czas i warunki do nauki, udzielać pomocy koleżeńskiej w nauce,

7.) współdziałania w realizacji zadań podejmowanych przez własną grupę oraz inne grupy wychowawcze,

8.) organizowania i współudziału w organizowaniu pracy i wypoczynku mieszkańców internatu w ramach czasu wolnego,

9.) przestrzegania ustalonego rozkładu dnia i tygodnia, a zwłaszcza godzin powrotu do internatu, pory posiłków i nauki własnej,

12.) uczestniczenia w pracach społecznie użytecznych na rzecz internatu

13.) dbania o pomieszczenia i ich wyposażenie oraz ponoszenie odpowiedzialności materialnej w przypadku zniszczenia sprzętu,

14.) regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt w internacie,

15.) zgłaszania wyjść i wyjazdów z internatu oraz powrotów do internatu wychowawcom i wpis do zeszytu,

16.) bezwzględnego przestrzegania przepisów ppoż. i BHP, w tym nie używania m.in. urządzeń grzejnych, grzałek itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi, a bezpodstawne włączenie alarmu przeciwpożarowego skutkuje karną opłatą (grzywną).

17.) przestrzegania tolerancji i zasad moralnych we wzajemnych kontaktach koleżeńskich,

18.) wykonywania poleceń dyrektora internatu, wychowawców, pracowników placówki samorządu (MRI),

19.) rozliczenia się, nie później niż w ostatnim dniu pobytu w internacie, ze sprzętu, kluczy i pomieszczeń, za które wychowanek był odpowiedzialny,

20.) przestrzegania postanowień Regulaminu Internatu, co potwierdza własnoręcznym podpisem. (Uchwała RP 12/06/2017)

3. uchylony

 

3a. Wychowanek może być skreślony z listy mieszkańców Internatu w przypadku naruszenia obowiązków określonych w statucie i regulaminie Internatu. W szczególności z powodu

1) rezygnacji z dalszej nauki w szkole

2) skreślenia wychowanka z listy uczniów szkoły

3) posiadania, przynoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz przebywania pod ich wpływem na terenie Internatu.

4) notorycznego łamania zakazu palenia nikotyny i e-papierosów na terenie Internatu

5) rozpowszechniania narkotyków i środków odurzających na terenie szkoły i poza nią

6) znęcanie się fizyczne i psychiczne nad koleżankami, kolegami, osobami dorosłymi

7) udowodnienia kradzieży, udowodnienia usiłowania kradzieży lub celowego zniszczenia rzeczy stanowiących mienie internatu, koleżanek lub kolegów

8) wulgarnego odnoszenia się do nauczycieli, wychowawców, pracowników internatu, kolegów i koleżanek

9) rażącego naruszenia regulaminu internatu

10) nagminne nieprzestrzeganie obowiązku zachowania czystości w pokojach mieszkalnych oraz na całym terenie Internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

4. Rada Pedagogiczna ma prawo, na wniosek wychowanka zmienić kare skreślenia z listy mieszkańców na karę warunkowego pobytu w internacie za wyżej wymienione przewinienia (z wyłączeniem pkt.1 i 2 ust. 3a §11). Kara ta obowiązywać będzie przez cały okres pobytu w internacie. Wniosek musi być rozpatrzony przez Radę Pedagogiczną przed podjęciem decyzji Dyrektora Internatu o skreśleniu z listy mieszkańców. (Uchwała RP 12/06/2017)

5. Decyzję o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców internatu podejmuje Dyrektor na wniosek rady pedagogicznej internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

6. Wychowanek usunięty z internatu nie może przebywać na terenie internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

7. Od decyzji o usunięciu z internatu uczeń ma prawo odwołać się do Dyrektora Internatu w ciągu 14 dni. (Uchwała RP 12/06/2017)

8. Nagrody i kary

a) Za całokształt działalności i zachowania w internacie oraz postępy w nauce i frekwencji w szkole; za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu; za aktywność we własnym środowisku wychowanek może być wyróżniony:

1) pochwałą wychowawcy grupy lub Dyrektora;

2) dyplomem;

3) listem pochwalnym do rodziców i szkoły;

4) dyplomem uznania za udział w konkursach;

5) nagrodą rzeczową;

6) bezpłatną wycieczką.

b)Nagrody przyznawane są przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Młodzieżowej Rady Internatu.

c) Za nieprzestrzeganie Regulaminu wychowanek może być ukarany:

1) upomnieniem wychowawcy grupy;

2) naganą wychowawcy grupy,

3) wykonaniem dodatkowych prac na rzecz internatu,

4) naganą Dyrektora,

5) pobytem warunkowym,

6) wysłaniem do szkoły pisma z wnioskiem o obniżenie oceny zachowania;

7) utrata przywilejów wychowanka internatu;

8) skreśleniem z listy mieszkańców internatu.

d) Wychowanek może utracić prawo do mieszkania w internacie z pominięciem stopniowania kar za szczególnie rażące naruszenie zasad współżycia społecznego i szkodliwy wpływ na społeczność internatu lub złamanie przepisów prawa.

e) Rodzice, prawni opiekunowie lub wychowankowie mogą odwoływać się od kar w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia o udzielonej karze:

1) do Dyrektora od kar wymienionych w ust. 8 pkt c 1- 6 ;

2) do Małopolskiego Kuratora Oświaty od kary wymienionej w ust. 8 pkt c 7 za pośrednictwem Dyrektora, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

f)W przypadku naruszenia praw wychowanka rodzice, prawni opiekunowie lub uczeń mogą składać skargi do Dyrektora.

g). W przypadku skargi ustnej Dyrektor sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i Dyrektor.

h). Dyrektor przeprowadza postępowanie wyjaśniające sprawę, a o jego wynikach, w formie pisemnej decyzji, zawiadamia osobę, która wniosła skargę, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od dnia wniesienia skargi.

i) Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu nadzorującego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

 

IV. Pracownicy Internatu.

 

§12

 

l. W placówce zatrudnia się pracowników:

 1. pedagogicznych (nauczyciel-wychowawca)
 2. ekonomicznych i administracyjnych
 3. obsługi

1a. Status pracowników pedagogicznych reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. (Uchwała RP 12/06/2017)

1b. Prawa i obowiązki pracowników administracyjnych i obsługi reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

 1. uchylony (uchwała RP IM 1/2013)

2a uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania określają odrębne przepisy.

4. Wszyscy pracownicy Internatu Międzyszkolnego są odpowiedzialni za życie i zdrowie wychowanków.

 

§13

 

1. Nauczyciel - wychowawca realizuje zadania wynikające ze statutu Internatu, a w szczególności:

1.) prowadzi pracę wychowawczą w grupie wychowawczej i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz sprawuje opiekę nad wszystkimi wychowankami,

2.) przygotowuje i realizuje przyjęty przez radę pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyczny,

3.) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków na zajęciach organizowanych przez Internat i pozostających w Internacie,

4.) współpracuje z nauczycielami, wychowawcą, który jest opiekunem

oddziału w szkołach do której wychowanek uczęszcza,

5.) współpracuje z rodzicami / prawnymi opiekunami wychowanków, instytucjami i stowarzyszeniami o których mowa w § 2 ust. 2,

6.) poznaje wychowanka, jego sytuacje materialną i otacza go indywidualną opieką,

7.) uczestniczy w posiedzeniach rady pedagogicznej, prowadzi dokumentację dotyczącą potrzeb wychowanków i wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

8.) organizuje zajęcia z grupą wychowawczą, oraz zajęcia dodatkowe mające na celu rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień wychowanków, między innymi: artystyczne, sportowe, plastyczne oraz ogólnorozwojowe – wg zainteresowań własnych oraz zapotrzebowania wśród młodzieży. (Uchwała RP 12/06/2017)

2. Nauczyciele zatrudnieni w internacie na stanowiskach pedagogicznych posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania (art. 64 – art. 67 ustawy Karta Nauczyciela). (Uchwała RP 12/06/2017)

3. Nauczyciele zatrudnieni w Internacie na stanowiskach pedagogicznych

posiadają prawo do realizacji ścieżki awansu zawodowego, określonej w rozdziale 3a ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz. U. z 2013 r. poz. 393) (Uchwała RP 12/06/2017)

 

§14

 

Pracownicy ekonomiczni i administracyjni odpowiadają za działalność organizacyjno-finansową, a w szczególności:

1.) planują i wydatkują przyznane środki finansowe zgodnie z ustawami o: rachunkowości i finansach publicznych,

2.) prowadzą gospodarkę materiałową,

3.) prowadzą sprawy pracownicze i biurowe,

4.) wykonują inne prace zlecone przez dyrektora.

 

§15

 

Pracownicy obsługi zapewniają:

1.) bezpieczne funkcjonowanie obiektu internatu,

2.) zapewniają ład i porządek,

3.) zdrowe i higieniczne żywienie,

4.) wykonują inne prace zlecone przez dyrektora.

 

 

§16

 

l. Prace wykonywane niecyklicznie, ale niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania internatu dyrektor może zlecić innym podmiotom.

 

 1. V. Organizacja Internatu.

 

 1. Uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

1a. Szczegółową organizację internatu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny internatu opracowany przez Dyrektora Internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)

 1. Arkusz organizacyjny internatu na dany rok szkolny zatwierdza organ prowadzący. (Uchwała RP 12/06/2017)
 2. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w internacie jest grupa wychowawcza. (Uchwała RP 12/06/2017)
 3. Liczbę wychowanków w grupie rówieśniczej określa Dyrektor Internatu w uzgodnieniu z organem prowadzącym. (Uchwała RP 12/06/2017)
 4. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania określają odrębne przepisy. (Uchwała RP 12/06/2017)
 5. Grupą wychowawczą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. (Uchwała RP 12/06/2017)
 6. Wymiar zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie określa tygodniowy plan zajęć, opracowany przez Dyrektora Internatu, w uzgodnieniu z organem prowadzącym. (Uchwała RP 12/06/2017)
 7. Pora nocna w Internacie trwa od godziny 22.00 do godziny 06.00. (Uchwała RP 12/06/2017)
 8. Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca grupy wychowawczej . (Uchwała RP 12/06/2017)
 9. W uzasadnionych przypadkach opiekę w porze nocnej sprawuje osoba nie będąca wychowawcą, wyznaczona przez Dyrektora Internatu. (Uchwała RP 12/06/2017)
 10. Internat prowadzi działalność przez cały rok szkolny, jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. (Uchwała RP 12/06/2017)
 11. W razie zaistnienia takiej potrzeby Internat, za zgodą organu prowadzącego prowadzi działalność w okresie ferii szkolnych, zapewniając wychowankom zajęcia opiekuńczo - wychowawcze. (Uchwała RP 12/06/2017)

 

 

§17 - uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

 

 

 

§18

 

1. Praca wychowawcza prowadzona jest w grupach wychowawczych.

2. – uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

2a. uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

2b. Liczbę wychowanków w grupie wychowawczej określa Dyrektor Internatu w uzgodnieniu z organem prowadzącym. (Uchwała RP 12/06/2017)

3 - uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

4. uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

4a – Liczba wychowanków w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie wychowanków wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania odpowiada liczbie uczniów w oddziale odpowiedniego rodzaju szkoły specjalnej, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy. (Uchwała RP 12/06/2017)

5.uchylony ( uchwała RP IM 1/2013)

5a - uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

5b – uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

5c Dopuszcza się tworzenie grup wychowawczych integracyjnych. W których liczba wychowanków wynosi do 20, w tym do 5 wychowanków niepełnosprawnych. (Uchwała RP 12/06/2017)

6. -uchylony

 1. uchylony (uchwała RP IM 1/2013)

7a – uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

7b - uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

 1. - uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

 

§19

 

1. - uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

2. Regulamin internatu szczegółowo określa zasady postępowania mieszkańców, nagrody i kary.

3. Regulamin internatu przygotowuje komisja regulaminowa powołana przez dyrektora i składająca się z 3 przedstawicieli rady pedagogicznej, 2 przedstawicieli pozostałych pracowników i 10 wychowanków.

4. Regulamin internatu zostaje przyjęty uchwałą przez rade pedagogiczną i zarząd samorządu wychowanków według zasad określonych w ich regulaminach działania.

5. Po uchwaleniu regulaminu internatu, zgodnie z zapisem w ust. 4, staje się on obowiązujący.

6. Zmian w regulaminie internatu dokonuje rada pedagogiczna i zarząd samorządu internatu.

§20

Wszystkie zapisy w regulaminach, o których mowa w niniejszym statucie, muszą posiadać zapisy zgodne ze statutem Internatu i przepisami prawa oświatowego.

1 Zasady ochrony wizerunku ucznia:

a) Internat, uznając prawo ucznia do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę jego wizerunku i danych osobowych,

b) Pracownikowi Internatu nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku ucznia (filmowania, fotografowania) na terenie internatu bez pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

c) Rodzic/opiekun prawny, podczas pierwszego zebrania z wychowawcą grupy, wyraża pisemną zgodę na umieszczenie wizerunku ucznia i danych osobowych:

 1. - na stronie Internatu
 2. - w budynku Internatu
 3. - na łamach prasy lokalnej

d) jeżeli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodziców/opiekunów prawnych na utrwalanie wizerunku dziecka nie jest wymagana.

 

2 Zasady działania monitoringu wizyjnego w Internacie.

 

a) Monitoring wizyjny ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie Internatu i wokół niego;

b) Zabezpieczenie budynku Internatu przed różnymi zagrożeniami;

c) Monitoring działa całodobowo;

d) Monitoring obejmuje miejsca niosące potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa: wejścia do Internatu, korytarze, teren wokół Internatu;

e) Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, demoralizacją, niszczeniem mienia oraz innymi przejawami patologii społecznej na terenie Internatu;

f) System monitoringu służy podejmowaniu działań o charakterze profilaktycznym i interwencyjnym;

g) Za monitoring odpowiada Dyrektor Internatu;

h) Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystania go do działań wewnętrznych Internatu posiada Dyrektor Internatu oraz uprawnione przez dyrektora osoby;

i) W przypadku naruszenia prawa na żądanie organów ścigania Internat udostępnia stosowne nagrania.

 

3. Warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń na terenie Internatu.

a) Internat nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt przywożony przez ucznia do Internatu;

b) Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń na terenie Internatu jest możliwe jedynie za zgodą Dyrektora Internatu i osoby nagrywanej lub fotografowanej;

c) Zaginięcie lub kradzież telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy dyżurującemu lub dyrekcji Internatu;

d) Naruszenie przez wychowanka zasad używania telefonów komórkowych na terenie Internatu powoduje sankcje przewidziane w dokumentach internackich (m.in. obniżenie oceny zachowania, ewentualnie zgłoszenie na policję). (RP 1/4/2016)

 

VI. Dokumentacja

§21

 

l. Internat prowadzi dokumentację dotyczącą pobytu wychowanków, a w szczególności:

 

1.) księga ewidencji wychowanków,

2.) dzienniki zajęć,

3.) protokoły posiedzeń rady pedagogicznej.

2. Regulamin określa inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania internatu oraz sposób ich prowadzenia.

3. Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz kadrowej określają odrębne przepisy.

4. Internat prowadzi książkę obiektu budowlanego.

 

 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe

 

§22

 

1. Internat używa pieczęć urzędowej podłużnej o treści:

Internat Międzyszkolny ul. I. Daszyńskiego 19 33-340 Stary Sącz.

2. Pieczęć może zawierać NIP i REGON.

3. Internat jest jednostką budżetową samodzielnie sporządzającą sprawozdawczość.

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Internatu określają odrębne przepisy.

 

§23

 

Internat może przyjmować studentów wyższych uczelni oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczyciela na praktyki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Internatu a rektorem uczelni lub dyrektorem zakładu kształcenia nauczycieli.

 

§24

 

1. uchylony(Uchwała RP 12/06/2017)

1a. Internat może prowadzić wynajem pomieszczeń, działalność szkoleniową, wypoczynkową itp., zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 4 sierpnia 2014 roku w sprawie ustanowienia na rzecz Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu – Trwały Zarząd, oraz na podstawie decyzji, zmieniającej decyzję o ustanowieniu Trwałego Zarządu z dnia 27.02.2017 roku. (Uchwała RP 12/06/2017)

2. Środki finansowe uzyskane z działalności o której mowa w ust. l przekazywane są na konto Powiatu Nowosądeckiego.

 

§25

 

Zmiany w statucie Internatu są dokonywane uchwałami Rady Pedagogicznej internatu.