Liczy się to, co wiemy i potrafimy

Liczy się to, co wiemy i potrafimy

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
KLUB ZAWODOWCÓW-DORADZTWO ZAWODOWE
Liczy się to, co wiemy i potrafimy
Jak uzyskać kwalifikację
Walidacja
„Największym wojownikiem jest ten, ko pokonał sam siebie.”
Konfucjusz
Współcześnie pokutuje przekonanie, że największe znaczenie ma edukacja formalna, czyli to czego nauczymy się w szkole i na studiach. Sam proces uczenia się kojarzony jest z przede wszystkim z ludźmi młodymi. Niemniej jednak najwięcej umiejętności zawodowych zdobywamy w wieku dorosłym i poza systemem edukacji formalnej – np. w swoim miejscu pracy. Coraz częściej osoby, które chcą zmienić pracę lub pogłębić swoją wiedzę zawodową zapisują się też na rozmaite kursy i szkolenia. Rezultaty zdobywanego w ten sposób doświadczenia można określić jako efekty uczenia się przez całe życie. Idea uczenia się przez całe życie sprowadza się do przekonania o konieczności ciągłe podnoszenia swoich kompetencji. Znaczenie ma wszystko to, czego się uczymy. Niekoniecznie muszą być to więc zdolności oficjalne nabyte i potwierdzone podczas płatnych szkoleń.
Jednym z najważniejszych elementów Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest możliwość formalnego potwierdzenia posiadanych kompetencji w procesie, który w terminologii ZSK nazywany jest walidacją. Nie ma znaczenia jak wcześniej wspomniałam gdzie i jak zdobyliśmy naszą wiedzę, kompetencje społeczne i umiejętności − w szkole, na uczelni, w pracy, na szkoleniu, czy ucząc się samodzielnie w domu, liczy się to, co potrafimy i wiemy.Zamiast zapisywać się na kursy czy szkolenie, którego nie jesteśmy pewni, lub chodzić tylko po to, by otrzymać „dokument ”, możemy uwiarygodnić swoje umiejętności i doświadczenie , potwierdzając kompetencje i zdobywając rozpoznawalny certyfikat z logo PRK.
Na czym polega walidacja
Walidacja polega więc na sprawdzeniu, czy osoba starająca się o nadanie danej kwalifikacji posiada odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Co istotne, podejście do procesu sprawdzania kompetencji i certyfikacji nie musi być poprzedzone ukończeniem przez kandydata określonego kursu czy szkolenia. Do walidacji mogą przystąpić także ci, którzy wszystkiego nauczyli się samodzielnie, np. w domu przez Internet.
JAK TO DZIAŁA
Za organizację procesów walidacji odpowiadają instytucje certyfikującego (IC), uprawnione do nadawania danej kwalifikacji. Ogólne wymagania stawiane przed chętnymi ubiegającymi się o nadanie kwalifikacji znajdują się w publicznej bazie danych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Proces konkretnej walidacji zależy od organizującej ją instytucji certyfikującej.
Walidacja nie jest typowym egzaminem, biorąc pod uwagę wiek osób, które najczęściej do tego procesu przystępują. Nie jest to zwykle młodzież, ale osoby dorosłe z doświadczeniem zawodowym. Dlatego walidacja korzysta nie tylko z konwencjonalnych metod sprawdzania wiedzy, ale również z tych bardziej innowacyjnych, które łatwo dostosować do potrzeb osób dorosłych. Duży nacisk kładzie się na sprawdzanie umiejętności w praktyce.
Proces walidacji:
· Identyfikowanie, polega na określeniu wstępnej wiedzy i umiejętności osoby chcącej uzyskać kwalifikacje w zawodzie. Na tym etapie Instytucja certyfikująca może zapewnić wsparcie doradcy walidacyjnego, który pomoże określić potencjał osoby przystępującej do walidacji.
· Dokumentowanie, polegającego na zbieraniu dowodów potwierdzających umiejętności i wiedzę np. dokumentów, fotografii. Na tym etapie również może nas wesprzeć doradca.
Weryfikacja uczenia się, polega na określeniu przez asesora lub grupę asesorów czy zostały uzyskane wszystkie wymagania potrzebne do potwierdzenia kwalifikacji.
Kluczowymi elementami kompetencji są: wiedza i jej zastosowanie, czyli umiejętności i kompetencje społeczne. Walidacja sprawdza więc kompetencje kandydata, a następnie pozwala nadać mu kwalifikację, której potwierdzeniem jest certyfikat — niezależnie od sposobu, w jaki nabyliśmy określoną umiejętność.
Na tym etapie jest podejmowana ostateczna decyzja o przyznaniu certyfikatu.
Jak będzie wyglądał przebieg walidacji zależy od konkretnej kwalifikacji rynkowej. Część wymagań zawarta jest już w opisie kwalifikacji i można je znaleźć w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK).
Jednak dokładny przebieg walidacji planowany jest przez organizującą ją Instytucję Certyfikującą (IC) i prezentowany jest na jej stronie internetowej.
SPOSÓB PROWADZENIA WALIDACJI.
Sprawdzanie umiejętności najczęściej kojarzymy z metodami typowo szkolnymi. Jednak w procesie walidacji odchodzi się od tradycyjnie uznanych metod, jak test pisemny, odpowiedź ustna czy “część praktyczna”. Konwencjonalne sposoby sprawdzania wiedzy zastępowane są tymi bardziej innowacyjnymi. Weryfikacja może odbyć się w warunkach symulujących miejsce pracy kandydata i odnosi się do wiedzy praktycznej. Przykładem takiej procedury jest obserwacja w warunkach prawdziwych.
KATALOG METOD WALIDACJI
Wszystkie zestawy sposobów weryfikacji umiejętności w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zapisane są w specjalnie opracowanym Katalogu Metod Walidacji. Katalog zawiera informacje na temat wybranych procedur walidacji, opisuje na czym polega dana metoda, które etapy walidacji rekomenduje się dla wskazanej drogi działania, jakie są niezbędne zasoby potrzebne do przeprowadzenia walidacji oraz z jakimi innymi narzędziami można tę metodę połączyć. Dodatkowo w Katalogu podane są przykładowe rozwiązania możliwe do zastosowania w danej metodzie, jej mocne i słabe strony, ograniczenia w zastosowaniu oraz przykłady. Jest to również dobre źródło wiedzy dla osób podchodzących do walidacji i pozwala na zapoznanie się z czynnościami stosowanymi w celu potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie, a co za tym idzie, na lepsze przygotowanie do walidacji.
PORTFOLIO
Jedną z walidacyjnych metod jest analiza dowodów deklaracji. Polega na prezentacji zgromadzonych dowodów w formie portfolio. Dzięki temu można łatwo wskazywać efekty uczenia się potwierdzone przez zebrane dowody oraz uporządkować i udostępnić dowody wybranym osobom np. przedstawicielom instytucji certyfikującej.
Walidacja polepsza dostosowanie kompetencji pracowników do wymogów rynku pracy — właśnie dlatego tak ważne jest, aby uczyć się przez całe życie.
JAK POTWIERDZIĆ UMIEJĘTNOŚCI?
ZNAJDŹ INSTYTUCJĘ CERTYFIKUJĄCĄ
Postępowanie walidacji wykonuje konkretna Instytucja Certyfikująca, podmiot z uprawnieniami do nadawania określonych kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). Wszystkie Instytucje Certyfikujące muszą opublikować informację na temat walidacji do wiadomości publicznej, zamieszczając na swojej stronie internetowej.
SPRAWDŹ OPIS KWALIFIKACJI
W zależności od instytucji certyfikującej, proces walidacji może przebiegać inaczej, ale zawsze weryfikowane są określone wymogi dla danej kwalifikacji, które można sprawdzić w powszechnie dostępnym Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Lista kwalifikacji dostępna jest pod adresem
SKONTAKTUJ SIĘ Z EKSPERTEM
Odwiedź stronę internetową
PODEJDŹ DO WALIDACJI I ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT
Podejdź do walidacji, podczas której eksperci sprawdzą, czy masz odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nie ma znaczenia, jak je zdobyłeś. Gdy specjaliści uznają, że posiadasz wszystkie wymagane efekty uczenia się, tzn. wiesz i umiesz to, co zawarte jest w opisie kwalifikacji, o którą się ubiegasz, otrzymasz stosowny certyfikat.
Opracowała: Marta Cebula
Źródło: