Stwórzmy teatr a pojawia się aktorzy

 „ STWÓRZMY TEATR A POJAWIĄ SIĘ AKTORZY”

 Opiekun; mgr Małgorzata Tarsa-Bielak

 1. Temat: Realizacja widowiska artystycznego „Ziemia planeta ludzi” na podstawie książki Antoine de Saint-Exupéry
 2. Organizator: Pracownia Plastyczna „Pod Gargulcem”
 3. Koordynator: Małgorzata Tarsa - Bielak
 4. Miejsce realizacji: Internat Międzyszkolny w Starym Sączu
 5. Czas trwania: listopad 2019 r -styczeń 2020 r
 6. Uczestnicy: wychowankowie internatu (10-16 osobowa grupa)
 7. Formy pracy: warsztatowa, indywidualna, zespołowa, grupowa, udział w konkursach
 8. Metody pracy:
 • metody problemowe (burza mózgów, drama, dyskusja dydaktyczna, metoda projektu),
 • metody podające (pogadanka),
 • metody praktyczne (wycieczka, praca z tekstem źródłowym, warsztaty),
 • metody eksponujące (wystaw, film),
 1. Szczegółowe cele edukacyjne - kształcenia i wychowania:
 • wielokierunkowe pobudzanie rozwoju (emocjonalne, intelektualne i społeczne) poprzez zapewnienie uczestnikom projektu różnorodnego kontaktu ze sztuką;
 • terapeutyczne oddziaływanie na młodzież poprzez zindywidualizowaną pracę twórczą;
 • uaktywnienie i otwarcie się wychowanków (a w szczególności podopiecznego mającego problemy w kontaktach rówieśniczych i dydaktycznych);
 • rozładowanie napięć i świadome wyrażanie emocji z wykorzystaniem środków twórczych;
 • doskonalenie sprawności manualnej;
 • integracja i współpraca w grupie rówieśniczej;
 1. Opis działania:

Program zajęć muzyczno-teatralnych, kierowany jest do całej społeczności internackiej. Zadania zaproponowane w programie pozwalają na realizację pasji wychowanków uzdolnionym muzycznie, wokalnie, aktorsko i tanecznie. Jednocześnie „wpisują” się w kalendarz  imprez okolicznościowych.

Głównym założeniem programu zajęć muzyczno-teatralnych jest praktyczna realizacja różnorodnych zadań związanych z muzyką, tańcem, teatrem, filmem oraz dramą.

Realizacja programu przewiduje wykorzystanie w ćwiczeniach mediów: technologii informacyjno-komunikacyjnej, nagrań, projektów multimedialnych.

Program jest modyfikowany, w zależności od własnych potrzeb, możliwości wychowanków i placówki. Liczbę godzin dydaktycznych potrzebną na realizację poszczególnych ćwiczeń dostosowana jest do możliwości uczestników.

W ramach przygotowań do występu, oprócz opracowania scenariusza, prowadzone są zajęcia z emisji głosu, dykcji, ruchu scenicznego, czasami śpiewu. Uczestnicy przygotowują dekoracje, stanowią też obsługę techniczną (światła, nagłośnienie). Wykonują różnorodne ćwiczenia muzyczno-teatralne, będące zapowiedzią poszczególnych tematów (scenki tematyczne, opis przeżyć podczas słuchania muzyki, wyrażanie uczuć i emocji przez ruch).

 

Informacje o bieżących akcjach w aktualnościach.